userad8
1.Postanowienia wstępne

-Regulamin ten określa warunki korzystania z portalu Internetowego dostępnego pod domeną www.wycenione.pl – jest to porównywarka cen usług.
-Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu www.wycenione.pl oraz Administratora Portalu.


2.Definicje

-Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

-Portal- portal internetowy osiągalny  pod adresem www.wycenione.pl  w postaci wyszukiwarki cen usług.

-Użytkownik - każda osoba fizyczna lub firma korzystająca z portalu.

-Administrator – właściciel i osoba prowadząca portal: Firma NetMania Marzena Mania, Niepla 172, 38-203 Szebnie, NIP: 6852173071.

-Adres e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa cechująca się oryginalnym adresem, służąca do odbierania, wysyłania i przetrzymywania wiadomości oraz innych danych/treści w ramach usług poczty elektronicznej.

-Ustawianie własnej lokalizacji - możliwość zapisania w portalu wybranego adresu fizycznego (lokalizacji), który może być użyty przez Użytkownika do szybkiego wyszukiwania znajdujących się w okolicy firm usługowych. Użytkownik (firma) ma możliwość usunięcia/zmiany adresu w dowolnym momencie po zalogowaniu się do portalu.

-Ustawienie własnego cennika- możliwość dodania orientacyjnego cennika swoich usług, który nie stanowi końcowej oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego.

-Pomoc - dział Portalu, w którym podane są informacje dla Użytkowników na temat zasad funkcjonowania Portalu, procedur i wymogów technicznych, które mają za zadanie ułatwić obsługę Portalu.


3. Warunki korzystania z Portalu.

-Portal www.wycenione.pl – porównywarka cen usług publikuje w sieci Internet treści i informacje na temat firm usługowych (nazwy i adresy firm, rodzaje świadczonych usług, orientacyjne ceny usług, dane teleadresowe, zasięg bezpłatnego dojazdu itd.). Portal umożliwia również użytkownikom dodawanie ocen poszczególnych firm. Portal świadczy również dodatkowe bezpłatne i płatne usługi na rzecz Użytkowników związane z tematyką Portalu (dodanie cennika przez firmę jest bezpłatne, reklama banerowa na stronie głównej jest płatna)

-Aby korzystać z portalu Użytkownik musi posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet wraz z przeglądarką stron WWW (np. chrome, mozalia firefox lub inne)

-Założenie w Portalu konta (dodanie cennika usług) jest bezpłatne (do odwołania) i dobrowolne, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia dostępu do niektórych treści lub usług wyłącznie dla Użytkowników posiadających własny Profil

-Ustawienie własnej lokalizacji oraz inne elementy Portalu korzystają z technologii "cookies". Do prawidłowego działania tych części portalu wymagane jest włączenie opcji "cookies" w posiadanej przeglądarce

-Pliki "cookies" to pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym w komputerze Użytkownika Portalu, w których zapisywane są informacje i dane o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu. Informacje zapisane w plikach "cookies" pozwalają na rozpoznawanie Użytkowników odwiedzających portal, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. W plikach "cookies" zapisywane są również tzw. sesje, dlatego każdy zalogowany Użytkownik przed odejściem od komputera powinien wylogować się ze wszystkich stron wymagających logowania, w przeciwnym wypadku jego sesja będzie dostępna dla każdej osoby, która będzie korzystać z tego samego komputera/laptopa co Użytkownik. Niewylogowanie się z strony może grozić uzyskaniem pełnego dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
-Ceny usług podane w portalu mają wyłącznie charakter orientacyjny (podglądowy) i nie stanowią ostatecznej oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przed skorzystaniem z usługi użytkownik powinien potwierdzić u usługodawcy ostateczną i obowiązującą cenę usługi (telefonicznie lub osobiście).
-Portal www.wycenione.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej za różnice w cenach usług w portalu oraz w firmie usługodawcy.
-Administrator zastrzega sobie możliwość pozyskania informacji o cenniku danej firmy poprzez różne źródła (w tym telemarketing, zgodę na przekopiowanie danych itp.).

 

4. Możliwości/ usługi dostępne w portalu  www.wycenione.pl

-Użytkownicy Portalu mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat firm opisanych w portalu, mogą je porównywać, filtrować i sortować (wg zasięgu działania, rodzaju usług i branż poszczególnych firm).
-Użytkownicy Portalu mogą ustawiać własną lokalizację i zasięg działania firm (od 10 km do 100 km).
-Użytkownicy Portalu mają możliwość przeglądania ocen innych użytkowników oraz dodania własnych ocen firm (w skali od 1 do 5).
-Dodanie cennika usług nowej firmy jest bezpłatne (do odwołania)
Natomiast reklama banerowa jest płatna (2 tygodnie wyświetlania 20 zł, 4 tygodnie wyświetlania- 35 zł).
-Wskazane jest, aby firmy aktualizowały cenniki swoich usług co 12 miesięcy
-Administrator i podmioty trzecie mają prawo świadczenia w Portalu usług płatnych lub usług, do których dostęp obwarowany będzie innymi wymaganiami. Za każdym razem przed skorzystaniem z takiej usługi Użytkownik dostanie pełną i wyczerpującą informację o zakresie świadczonej usługi, warunkach świadczenia i sposobie dostępu do usługi, a dostęp do takiej usługi będzie możliwy wyłącznie za zgodą i żądaniem Użytkownika.
-Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone w Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi we własnym imieniu i na własny rachunek na zasadach porozumień i umów zawartych z Administratorem. Podmiot świadczący usługę ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczoną usługę, a jej świadczenie odbywa się na zasadach i warunkach określonych w osobnych regulaminach. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie, będą przekazywane podmiotom świadczącym daną usługę.

 

5. Korzystanie z Portalu
-Użytkownikiem Portalu może być każda osoba, która ukończyła 14 lat oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
-Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz niniejszego Regulaminu jak również zasad Netykiety obowiązujących w Internecie. Przede wszystkim należy tu rozumieć kulturę wypowiedzi i komentowania, zakaz propagowania treści niedozwolonych prawem, niezwiązanych z tematyką portalu lub naruszających dobre obyczaje, zakaz rozpowszechniania treści komercyjnych i marketingowych bez zgody Administratora, zakaz propagowania treści zniesławiających, godzących w osoby lub podmioty trzecie, wzywających do nienawiści i nietolerancji z powodu światopoglądu, religii, rasy, przynależności etnicznej, płci, stanu zdrowia.
-Czynności Użytkownika polegające na destabilizacji działania Portalu i/lub jego części są zabronione.
-Jeśli jakieś materiały czy komentarze, treści opublikowane przez Użytkownika naruszają prawa/dobra osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo do wdrożenia czynności uniemożliwiających dalszą działalność Użytkownika w Portalu.
-Przystąpienie przez Użytkownika do korzystania Portalu jest równoznaczne z zgodą i akceptacją wszystkich postanowień regulaminu oraz złożeniem oświadczeń o: o wyrażeniu zgody na przedstawienie propozycji zawarcia umowy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zmianami).

6. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

-Administrator Portalu dołoży wszelkich starań, by Portal oraz dostępne w nim usługi/funkcje działały bez zakłóceń w sposób regularny i ciągły. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Portalu spowodowane:

   1) działaniem lub ingerencją osób trzecich;

   2) wywołane działaniem siły wyższej;

   3) wynikające z niesprawności hostingu/serwera

   4) wynikające z awarii lub niesprawności infrastruktury sieciowej.

 -Administrator nigdy nie odpowiada za treści i materiały zamieszczane i/lub publikowane przez Użytkowników Portalu. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie materiały i treści ponosi wyłącznie osoba/firma publikująca je lub zamieszczająca je w Portalu.
-Za jakość usług firm prezentowanych w Portalu przez podmioty trzecie, pełną odpowiedzialność ponoszą oferujące je podmioty (firmy). Administrator nie ponosi za ich działanie i/lub konsekwencje ich działania żadnej odpowiedzialności.
-Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia portalu, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników, w celach konserwacji urządzeń, infrastruktury i oprogramowania lub wprowadzania ulepszeń, poprawek, nowych funkcjonalności i usług na portalu.
-Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z cennikiem jeśli cennik znacznie odbiega od cen rynkowych
-Wyłącznym dysponentem praw autorskich do Portalu i publikowanych w nim treści jest Administrator. Każdorazowa forma wykorzystania portalu i/lub znajdujących się w nim treści/danych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Administratora. Nie dotyczy to materiałów, które są wyraźnie oznaczone i posiadają określone przez Administratora zasady wykorzystania przez osoby trzecie lub wykorzystania w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).

 7. Polityka prywatności

    Firma NetMania Marzena Mania jako administrator danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest świadoma zagrożeń płynących z faktu ich udostępniania w sieci. W celu zapewnienia wszystkim użytkownikom portalu www.wycenione.pl bezpieczeństwa firma NetMania Marzena Mania o.o. oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników (poprzez m.in. instalację certyfikatu SSL na portalu).

    Informujemy, iż stosowane przez nas narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania, firma NetMania Marzena Mania sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych, ograniczając dostęp do danych tylko w niezbędnym zakresie, udzielając upoważnień tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.

    Zbieranie danych:

    Założenie konta w portalu jest dobrowolne. W celu zarejestrowania użytkownika (firmy) wymagane jest podanie następujących danych:

    - login, hasło, nazwa i adres firmy ceny usług, adres e-mail

    Dane podlegające rejestracji są podawane dobrowolnie i są niezbędne dla skutecznego zarejestrowania użytkownika.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edycji (do odwołania). Wymagane są tylko te dane, które są konieczne do prawidłowego działania portalu. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi skuteczne dokonanie czynności, dla których podanie określonych danych jest wymagane.

    Podając dane do rejestracji i utworzenia profilu użytkownik wyraża zgodę na tworzenie na ich podstawie wyniku wyszukiwania użytkownika (firmy) o określonych parametrach.

    Zgromadzone dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach zarobkowych. Służyć one mogą natomiast do analizy zachowań użytkowników portalu, zbierania danych o użytkownikach celem dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług portalu. Dane te zbierane są automatycznie (w wyniku rejestracji firmy). Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu zachowanie ochronę i udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności portalu.  Na podstawie otrzymanych danych mogą być opracowywane również różnego rodzaju analizy, statystyki i recenzje o firmach, które mogą być następnie publikowane na portalu- w zakładce- ciekawostki w celach statystycznych i informacyjnych.

    Dane osobowe podane w profilu będą widoczne dla wszystkich odwiedzanych stron, zawierających te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

  Kontakt z użytkownikami portalu

    FirmaNetMania Marzena Mania wykorzystuje podane dane kontaktowe do wysyłania Użytkownikom różnych informacji. Przez pojęcie informacje, rozumie się treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, zmiany w regulaminie, zmiany w płatnościach, zmiany w usługach, informacje o nowych wiadomościach, przesyłanie artykułów publikowanych na portalu, komunikaty systemu, itp.).


8. Postanowienia końcowe

-Wszelkie uwagi związane z działaniem Portalu należy kierować telefonicznie lub mailowo na dane administratora podane w zakładce „o firmie”.
-Odpowiedzi będą udzielane przez Administratora w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach Administrator rezerwuje sobie prawo do wydłużenia czasu udzielania odpowiedzi.
-Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane w Portalu, a informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w formie ustalonej przez Administratora.
-Po ukazaniu się informacji o zmianach, Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami, korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika nowych postanowień i Regulaminu jako całości.
-Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian lub Regulaminu jak całości powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu i usunąć zarejestrowaną wcześniej firmę.
-Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.